Carregant

Procesando
 Per favor, espere.
 
 
Anar al contingut principal
Accés seu icono cerrar ventana
Trieu una de les opcions d'autenticació que es mostren a continuació per poder identificar-se.

Certificat digital

Cl@ve
.

Si vosté no disposa d'un usuari per a accedir, pot registrar-se fent clic ací

Seu Electrònica

Catàleg de tràmits

Ajuda
icono cerrar ventana
asd
Consulte el estado de su trámite icono cerrar ventana

Para consultar un trámite sin finalizar que se realizo sin estar autenticado, es necesario introducir el documento identificativo que se indico en el formulario.

* Campos requeridos
ir a la home   Inici Catàleg de tràmits Vore tràmit SUBV-009 Ajudes econòmiques per a la rehabilitació integral d?immobles amb valor patrimonial i execució i renovació d?immobles en entorns patrimonials
Atenció
Aquest tràmit permet realitzar-se sense autenticació, però un usuari no autenticat no podrà consultar la seua informació en la carpeta ciutadana, desitja continuar sense iniciar sessió?

Desitja continuar?

SUBV-009 Ajudes econòmiques per a la rehabilitació integral d?immobles amb valor patrimonial i execució i renovació d?immobles en entorns patrimonials

SUBV-009 Ajudes econòmiques per a la rehabilitació integral d’immobles amb valor patrimonial i execució i renovació d’immobles en entorns patrimonials

Objecte:  la concessió d’ajudes econòmiques per a la rehabilitació integral d’immobles amb valor patrimonial i execució i renovació d’immobles en entorns patrimonials


Documentació que cal aportar
 • Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds
  • Certificat final d’obra ,signat per tècnic competent
   • on s?indique que les obres executades s'ajusten a la llicència concedida
  • Document acreditatiu de la personalitat del sol·licitant i si es el cas, de la representació que ostenta
  • Memòria tècnica amb la descripció de les obres realitzades
  • MODEL Fitxa de Manteniment de tercers
  • Originals de les factures abonades
  • Rebut del contractista o justificant bancari de la corresponent transferència
   • No s?admetran justificants de despeses d?obres realitzades amb anterioritat a la obtenció de la llicència d?obres o presentació de la declaració responsable.
 • En el cas de NO autoritzar a l'Ajuntament a la consulta de dades
  • Certificació positiva de la Tresoreria General de la Seguretat Social
   • de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
  • Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
   • de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
  • Certificació positiva de l'Ajuntament de Torrent
   • de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb el consistori
 • IMPRÉS DE SOL·LICITUD
Silenci
 • Negatiu
  • Finalitzat el termini de resolució sense haver-se rebut resposta de l'Administració, la sol·licitud quedarà resolta de forma negativa per al sol·licitant.
Observacions
 • Requisits per a ser beneficiari.
  1. Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques propietàries dels edificis residencials o dels habitatges d’eixos edificis on s’han realitzat les obres subvencionables descrites en la base primera podent ser-ho també la comunitat de propietaris quan l’actuació afecte a elements comuns de l’immoble.
  2. Les actuacions subvencionables han de referir-se a obres finalitzades, entre l’1 de gener de 2022 i el 29 de setembre de 2023
   
  La data de la finalització de les obres executades és la indicada en certificació final d’obra signada per tècnic competent.
   
  3. No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  4. Haver justificat correctament les subvencions concedides en anys anteriors per l’Ajuntament de Torrent.
  5. Estar al corrent de les seues obligacions fiscals amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Torrent.
  6. Els beneficiaris de les subvencions estaran obligats al compliment de les obligacions que assenyala l’article 14 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
   
  Cada sol·licitud tan sols podrà referir-se a un edifici unifamiliar o plurifamiliar.
   
  Termini de presentació de sol·licituds: fins al 29 de setembre de 2023
   
  Inversions subvencionables.
  Les inversions subvencionables seran les actuacions de rehabilitació integral, substitució parcial, substitució total d’edificacions i obres de nova planta que compleixen el disposat als articles 39.2.f) de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià i 13.7 del Decret 62/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local.
   
  Compatibilitat.
  Aquesta subvenció és compatible amb l’obtenció de qualsevol altre tipus d’ajuda d’entitats públiques o privades, sempre que la suma de les mateixes no supere la despesa total de l’obra subvencionada. Aquesta subvenció no és compatible amb les ajudes percebudes en anys anteriors per aquest concepte a càrrec de l'Ajuntament de Torrent.
  El beneficiari haurà de comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de qualsevol altra ajuda tant en el moment de presentar la sol·licitud com en el moment posterior en el que obtinga l’ajuda.
  Important: Qualsevol altre justificant podrà ser requerit expressament en qualsevol moment del procediment.

Forma de presentació
 • On-line
  • El ciutadà pot presentar la seua sol·licitud a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Torrent (www.torrent.es) utilitzant els models normalitzats que trobarà en la carpeta ciutadana. A este efecte pot trobar manuals i videotutorials en l'apartat "Assistència tècnica per a la tramitació electrònica", a la Seu Electrònica. També pot fer consultes o comunicar incidències al correu ajudam@torrent.es
 • Presencial
  • El ciutadà pot presentar la seua sol·licitud en les oficines de registre de l'Ajuntament o en qualsevol altra de les previstes per l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. * HORARI D'ATENCIÓ PRESENCIAL: DILLUNS a DIVENDRES de 8.30 h a 18.30 h i DISSABTES de 9.00 h a 12.30 h (Excepte el període entre 01/07 i el 31/08 que tindrà horari especial i altres periodes especials com Nadal o Falles, que podrà consultar en www.torrent.es) * S'atendrà exclusivament amb CITA PRÈVIA.
Termini Presentació
 • Termini de presentació de sol·licituds: des del 04/08/2023 fins al 29/09/2023 (ambdos inclosos)
Control de seguretat icono cerrar ventana
resu
Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per a oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis l'usuari accepta l'ús que fem de les 'cookies'.